Кога подлежите на задължителен финансов одит

финансов одит

Кога една фирма подлежи на финансов одит
За да определите кога подлежите на задължителен фоинансов одит, трябва да проверите какви са критериите за вида на фирмата ви. Те се различават според това, дали сте търговско предприятие, или юридическо лице, действащо с нестопанска цел.

Предлагаме ви резюме на критериите кога една фирма подлежи на одит:

 • търговски предприятия
 • акционерни дружества, кредитни и застрахователни дружества и др.
 • юридически лица с нестопанска цел

Критерии за задължителен одит на търговски предприятия
При търговските предприятия за извършване на задължителен финансов одит за годишните отчети е необходимо да отговарят на два от долупосочените три критерия за предходната и за текущата година:

 • балансова стойност на активите на фирмата към 31 декември – над 1,5 милиона лв.
 • нето приходи, получени от продажби за годината – над 2,5 милиона лв.
 • среден брой на персонала на фирмата за дадената година – над 50 души

Ако фирмата ви е новообразувана, тези критерии се прилагат само за тази година.

Видове фирми, за които е задължително извършването на финансов одит на годишните отчети
Ако фирмата ви спада към един от долупосочените видове, независимо от изброените в предходната част критерии, вашите годишни отчети трябва да се подложат на задължителен финансов одит:

 • акционерно дружество, или АД
 • еднолично акционерно дружество, или ЕАД
 • командитно дружество с акции, или КДА
 • кредитна фирма
 • застрахователна фирма
 • дружество за допълнително социално осигуряване

както и някои други видове фирми, задължени по силата на закон.

Критерии, въз основа на които се определя необходимостта от задължителен финансов одит за юридически лица с нестопанска цел
За юридическите лица с нестопанска цел, които осъществяват общественополезна дейност, също се прилагат критерии, при превишаването на които се налага задължителен финансов одит. Критериите се прилагат за текущата година и включват:

 • балансова стойност за активите на фирмата към 32 декември – над 1 милион лв.
 • сума на приходите, получени както от стопанска, така и от нестопанска дейност – над 2 милиона лв.
 • Обща сума на финансиранията за годината, както и финансиранията за предходни отчетни периоди, които не са били усвоени до 31 декември

Заверка на годишните финансови отчети – срокове за заверяване от регистриран одитор

За различните фирми сроковете за заверка на ГФО са различни.

Ако фирмата е дружество с ограничена отговорност, или юридическо лице с нестопанска цел, заверката трябва да се извърши преди отчетът да бъде подаден в Търговския регистър – за ООД, или в Министерството на правосъдието – за юридическото лице – срокът е 30 юни.

Ако фирмата е ЕТ по критериите за задължителен одит, или друг вид търговско дружество, по закон за задължителен финансов одит, заверката трябва да бъде извършена също преди подаване в Търговския регистър – до 31 май за ЕТ и до 31 юли за другия вид търговско дружество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *